boga4: (Default)
[personal profile] boga4
Стало цікаво, може хтось знає.
1) Якісь курси, де вчать самообороні, рукопашному бою і т.п. Рівень - початковий, я реально, мабуть, нічого не вмію, і оцінюю свою нинішню фізичну форму як "піздєц, дуже погано". Без фанатизму - ходити постійно з побитою мордою, мабуть, неестетично. Було б бажано, щоб хтось із знайомих теж туди ходив, аби не нудно, і було менше шансів, що я на це діло заб"ю. Будні дні, ввечері після роботи, район центру, або недалеко від метро. Невеликі гроші.
2) Басейн - щоб можна було зранку ходити, і також щоб недалеко від центру чи метро (аби на 9 - 10 встигати на роботу)
3) тренажерний зал - ввечері, критерії ті ж самі
ну і творче
4) Хто займається зараз студійною фотозйомкою? Щоб можна було, можливо, разом домовитись, подивитись, як люди працюють, потім прийти і познімати своїх друзів-знайомих? Я репортажною займаюсь, у студії погано розбираюсь.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boga4: (Default)
boga4

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:34 am
Powered by Dreamwidth Studios