boga4: (Default)
[personal profile] boga4
Колись 2005 року я вперше приїхав на підземні змагання в Одесі. Тоді ж вперше побував в катакомбах (Нерубайське). Було весело - мене ледве не придавило обвалом (коли стеля обвалилась, я щойно вийшов з тієї "кімнати"), я заблукав і виліз посеред ночі через провал на чиємусь городі. Звісно ж, постукав в двері і запитав, як дійти до основного входу (звідти дорогу я вже знав). Дорогу показали, але пообіцяли застрелити з рушниці, якщо ще раз прийду:)))).

З тих пір я кожного року буваю на цих змаганнях, останні роки як учасник (без особливого успіху (9-те місце цього року) - це ж треба не настільки роздовбаєм бути, тренуватись і т.п.). Орієнтування під землею, топозйомка (з компасом, рулеткою, робити заміри, малювати карту), прогулянки і посиденьки в таборі, ходіння в "гості" від одного ПБЛ (підземний базовий табір)до іншого:)

Більше
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boga4: (Default)
boga4

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 05:28 am
Powered by Dreamwidth Studios