boga4: (Default)
[personal profile] boga4
На початок серпня було 2 імовірні варіанти подорожі - Байкал+Монголія і Північний Кавказ, Карачаєво-Черкесія (гірський похід). Із першим варіантом я довго думав, пропустив дешеві білети. В результаті, залишалось лише добиратись поїздами чи стопом, що зайняло б багато часу. Звільнятись з роботи я поки не надумав (а відпустку взяти можна було без проблем), тому вибір став зовсім простим, і я подався на два тижні на Кавказ.
Архиз - таке собі туристичне місце, оточене красивими горами. Особливих висот тут нема, але подивитись є на що. У планах нашої групи було пройти похід (із зареєстрованим маршрутом 1-ї категорії) у своє задоволення, без особливих напрягів.Кавказькі гори дивовижні і багатовимірні, тут ніколи не знаєш, наскільки точно твоє око оцінює відстані. Як на Місяці. І пейзажі подекуди теж космічні.
Специфіка походу така, що з людьми майже не спілкувались, але трохи контактів відбувалось. ВСі історії про стрьомність регіону не підтвердились. Нормальні там "аборигени", як і всюди в світі.


Хто рано встає, тому хтось там щось там дає. А я, здається, ще з намету не виліз. Автор фото - Лєна (К.)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

boga4: (Default)
boga4

April 2017

S M T W T F S
      1
23 45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios